Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

AdijosFrajeros
6884 7490 390
Reposted fromretaliate retaliate vianobodycares nobodycares
AdijosFrajeros
0141 7a5e
Reposted fromaletodelio aletodelio vianobodycares nobodycares
AdijosFrajeros
9811 0c92 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianobodycares nobodycares
AdijosFrajeros
3365 d3ab 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapureevil pureevil
AdijosFrajeros
2733 5db7 390
AdijosFrajeros
5968 aa49 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapureevil pureevil
AdijosFrajeros
1182 c394 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viapureevil pureevil
AdijosFrajeros
5928 6eea 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapureevil pureevil

November 23 2014

AdijosFrajeros
Byłaś dla mnie wszystkim,
co się w życiu liczy,
teraz gdy po wszystkim,
wszystko jest już niczym.
— Poparzeni Kawą Trzy - Byłaś dla mnie wszystkim
AdijosFrajeros
5499 9d79 390
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
AdijosFrajeros
5416 7d8f 390
AdijosFrajeros
8501 0df3 390
<3
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaSmerfMaruda SmerfMaruda
AdijosFrajeros
9968 b418 390
Reposted fromkotowate kotowate viamicomomicuando micomomicuando
AdijosFrajeros
- Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić? 
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
AdijosFrajeros
AdijosFrajeros
2739 edee 390
Reposted fromscorpix scorpix viaSmerfMaruda SmerfMaruda
AdijosFrajeros
Miał on tę właściwość, że z radości nagle przechodził w żałość, a wtedy smutek i lęk brały go w posiadanie niepodzielnie.
— Witold Gombrowicz – Opętani
AdijosFrajeros
6910 b395 390
Reposted fromniezalujmnie niezalujmnie viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl